SWOT การตลาดต้องมองให้ขาด?

ประเมินสภาพแวดล้อมการวิเคราะห์ด้านการตลาดสำคัญ

ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ หรือการประเมินจากภายนอกและภายในขององค์กร

SWOT คืออะไร ประเมินจากอะไร?

 • Strength จุดแข็ง
  จุดแข็ง ของแบรนด์เรา หรือธุรกิจเรา ทำให้เราสามารถควบคุมมันได้ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีกว่า คู่แข่ง บรรจุภัณฑ์ที่สวยกว่า ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าเชิงลึก ฯลฯ
 • Weakness จุดอ่อน
  จุดอ่อน หรือปัจจัยภายในของเรา ที่ส่งผลให้ธุรกิจเรามีปัญหาได้ อาจจะเกิดได้หลายข้อ ไม่ว่าจะเป็น ฐานะการเงิน ทุนหมุนเวียนของเราที่อาจจะเป็นการดูแลไม่ดีพอ พนักงานไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงาน เราต้องทำอย่างไรบ้าง ให้พนักงานกลับมาทำเหมือนเดิม เกิดการกระทบของภายในองค์กรเอง รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายExternal ปัจจัยภายนอก
 • Opportunities โอกาสโอกาส เป็นการประเมินวิเคราะห์จากสภาพที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรของเรา ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่ง หรือแบรนด์ต่างๆ รอบตัวเรา โอกาสเป็นจุดเปลี่ยนผันที่จะทำให้ธุรกิจเกิดข้อได้เปรียบได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงก็ตาม โอกาสยังเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจของเราดำเนินไปอย่างได้ราบรื่น และตรงตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้

  ยกตัวอย่าง

  • เราเป็นผู้ผลิตเจ้าแรก
  • สินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและต้องการของตลาด
  • วัตุดิบราคาถูก ทำให้เราสามารถผลิตสินค้าออกมาได้ง่าย
  • คู่แข่งเลิกผลิตสินค้า ทำให้เราเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างง่าย
 • Threats อุปสรรคอุปสรรค ง่ายๆ และตรงตัว คือ ข้อจำกัดในการทำธุรกิจ ทำให้ส่งผลกระทบกับการทำธุรกิจ และองค์กรไม่สามารถคุมปัจจัยนี้ได้

  …..อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ถึงอุปสรรคที่องค์กรที่ได้รับจะทำให้เราสามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์นั้นๆ ได้ อันได้แก่
  มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายหน้า
  วัตถุดิบขาดตลาด หรือมีการปรับราคาที่แพงขึ้น
  คู่แข่งมีโปรโมชั่นที่โดดเด่น และหั่นราคา ภายในคุณภาพที่เหมือนกัน

ผู้บริโภคเริ่มหมดความนิยม และสินค้าไม่เป็นที่ต้องการ
สินค้าโดนโจมตี ทำให้ชื่อเสีย มากกว่าชื่อเสียง เป็นการยากของผู้บริโภคที่จะคุมได้

www.454mediahouse.com

SOCIALICON